KYOCERA Service Award 2019 Voorwaarden
De KYOCERA EMEA Service Award is een door KYOCERA Document Solutions Europe B.V. (“KDE”) georganiseerde wedstrijd voor service engineers van geautoriseerde KYOCERA-partners. Tijdens strenge testen die zowel online als op locatie worden uitgevoerd, selecteren we de beste service engineers. Zij mogen als beloning op reis naar KYOCERA in Japan en productielocatie in Vietnam/China.
De Service Award-competitie van 2019 (“Competitie”) vindt plaats in de volgende landen:
KDCH, KDIT, KDUK, KDDE, KDAT, KDES, KDFR, KDNL, KDZA, KDCZ, KDTR, en KDRU.


DEELNEMERS DIE IN AANMERKING KOMEN
Deelnemers die in aanmerking komen zijn engineers van een geautoriseerde partner van KDE en/of van één van haar verkoopmaatschappijen ("KDE-VM") die de afgelopen twee jaar (2016-2018) een basistraining of vervolgtraining hebben afgerond ("Deelnemers").

Werknemers van KDE/KDEU-SC, dealermanagers (werknemers met technische vaardigheden die niet meer als engineer werkzaam zijn), trainers of deelnemers van het Train-The-Trainer Programma zijn uitgesloten van deelname aan de Competitie.
Alle Europese finalisten van de afgelopen drie jaar van de Competitie zijn eveneens uitgesloten van deelname.

KDE behoudt zich het recht voor aanmeldingen te weigeren en/of Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Competitie om hier niet genoemde interne redenen.


AANMELDEN
Voordat Deelnemers aan de Competitie kunnen meedoen, moeten zij zich online aanmelden. De aanmelding is alleen geldig als de Deelnemer onze genoemde Voorwaarden heeft gelezen en hiermee heeft ingestemd.

De aanmelding moet de volledige en juiste persoonsgegevens van de Deelnemer bevatten (voornaam, achternaam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer). Onvolledige en onjuiste gegevens leiden tot uitsluiting van deelname aan de Competitie.


WEDSTRIJDPROCEDURE
Ronde 1: Dit is een online enquête die door de KDE-VM in het land van de Deelnemer wordt afgenomen in de periode: 05.04. tot en met 15.08.2019.

De best scorende Deelnemers (het aantal wordt door elke KDE-VM bepaald) mag door naar Ronde 2 van de Competitie. De Deelnemers ontvangen hierover per e-mail bericht.

De punten voor deze meerkeuzetest worden als volgt verdeeld:
Deelnemers met de hoogste scores komen in de groep met best scorende Deelnemers. Als Deelnemers dezelfde score hebben, wordt door middel van loting beslist welke Deelnemer doorgaat naar de volgende ronde.

De winnaars van de eerste ronde ontvangen per e-mail bericht van de KDE-VM in het land van de Deelnemer.

Ronde 2: De succesvolle Deelnemers uit Ronde 1 nemen deel aan een landelijke Competitie die door de KDE-VM van het betreffende land wordt georganiseerd. Tijdens deze fase van de Competitie voeren Deelnemers theorie- en praktijktesten uit. De praktijktesten worden door een auditor geobserveerd en beoordeeld.
Het eindresultaat van de theorie- en praktijktest wordt door een jury bepaald.


PRIJZEN
Ronde 1: Online Competitie
De prijzen voor de eerste Ronde van de Competitie worden aangeboden door de KDE-VM in het land van de Deelnemer.

Ronde 2: Landelijke Competitie
De prijzen voor de tweede Ronde van de Competitie worden aangeboden door de KDE-VM in het land van de Deelnemer.

Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld en zijn niet overdraagbaar.


GEGEVENSBESCHERMING
Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de voorbereiding en uitvoering van alle activiteiten met betrekking tot de Competitie.
Persoonsgegevens worden verwerkt conform de eisen van de Europese wetgeving inzake Gegevensbescherming.
Naast de persoonsgegevens die u verstrekt als onderdeel van de aanmelding voor de Competitie verkrijgen wij in de loop van de Competitie meer persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld testuitslagen en klassementen. KDE draagt deze gegevens over binnen zijn dochterondernemingen in Europa en aan derden om de Competitie, prijsuitreiking, de eindprijsuitreiking en het continue verbeteringsproces van de Competitie te kunnen uitvoeren.
Meer informatie over het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop u contact met ons kunt opnemen, vindt u in de officiële Privacystatement van KYOCERA op de Officiële website van KDE.


BELANGRIJK
Elke Deelnemer mag zich slechts eenmaal aanmelden.

KDE behoudt zich het recht voor de Competitie te annuleren aan het eind van elke ronde van de Competitie, zonder opgave van reden.


AANSPRAKELIJKHEID
KYOCERA Document Solutions Europe B.V is alleen aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid.

Met betrekking tot gewone werknemers blijft de aansprakelijkheid van KYOCERA Document Solutions Europe B.V. beperkt tot voorzienbare en typische schade aan eigendommen en bezittingen.

Inzake lichte nalatigheid blijft de aansprakelijkheid van KYOCERA Document Solutions Europe B.V. beperkt tot voorzienbare en typische schade aan eigendommen en bezittingen met betrekking tot wezenlijke niet-nakoming.

De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval van schending van leven, lichaam of gezondheid.


SCHENDING VAN REGELS
Deelnemers worden onmiddellijk uitgesloten van deelname aan de Competitie in geval van:
Als de prijzen al zijn uitgereikt, dient de Deelnemer de prijs terug te geven aan KDE en/of de KDE-VM.


SLOTBEPALING
Als een deel van de segels ongeldig of niet-uitvoerbaar wordt, is dit niet van invloed op de overige bepalingen. In dergelijke gevallen zijn alle partijen verplicht samen te werken en de ongeldige of onuitvoerbare bepaling te vervangen door een geldige of uitvoerbare bepaling. Deze dient het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk te naderen.

Op de Competitie en de daarbij behorende regels is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.