KYOCERA Service Award 2020 Voorwaarden
De KYOCERA EMEA Service Award is een door KYOCERA Document Solutions Europe B.V. (“KDE”) georganiseerde wedstrijd voor service engineers van geautoriseerde KYOCERA-partners. Tijdens strenge testen die zowel online als op locatie worden uitgevoerd, selecteren we de beste service engineers. Zij mogen als beloning op reis naar KYOCERA in Japan en productielocatie in Vietnam/China.
De Service Award-competitie van 2020 (“Competitie”) vindt plaats in de volgende landen: KDCH, KDIS, KDDE, KDAT, KDES, KDFR, KDNL, KDZA, KDTR, en KDRU.DEELNEMERS DIE IN AANMERKING KOMEN
Deelnemers die in aanmerking komen zijn engineers van een geautoriseerde partner van KDE en/of van één van haar verkoopmaatschappijen (“KDE-VM”) die de afgelopen twee jaar (2017-2019) een basistraining of vervolgtraining hebben afgerond (“Deelnemers”).

Werknemers van KDE/KDEU-SC, dealermanagers (werknemers met technische vaardigheden die niet meer als engineer werkzaam zijn), trainers of deelnemers van het Train-The-Trainer Programma zijn uitgesloten van deelname aan de Competitie.
Alle Europese finalisten van de afgelopen drie jaar van de Competitie zijn eveneens uitgesloten van deelname.

KDE behoudt zich het recht voor aanmeldingen te weigeren en/of Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Competitie om hier niet genoemde interne redenen.


AANMELDEN
Voordat Deelnemers aan de Competitie kunnen meedoen, moeten zij zich online aanmelden. De aanmelding is alleen geldig als de Deelnemer onze genoemde Voorwaarden heeft gelezen en hiermee heeft ingestemd.

De aanmelding moet de volledige en juiste persoonsgegevens van de Deelnemer bevatten (voornaam, achternaam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer). Onvolledige en onjuiste gegevens leiden tot uitsluiting van deelname aan de Competitie.


WEDSTRIJDPROCEDURE
Ronde 1: Dit is een online test die door de KDE-VM in het land van de Deelnemer wordt afgenomen in de periode: 10.04. tot en met 14.08. 2020.

De best scorende Deelnemers (het aantal wordt door elke KDE-VM bepaald) mag door naar Ronde 2 van de Competitie. De Deelnemers ontvangen hierover per e-mail bericht.

De punten voor deze meerkeuzetest worden als volgt verdeeld:
Deelnemers met de hoogste scores komen in de groep met best scorende Deelnemers. Als Deelnemers dezelfde score hebben, wordt door middel van loting beslist welke Deelnemer doorgaat naar de volgende ronde.

De winnaars van de eerste ronde ontvangen per e-mail bericht van de KDE-VM in het land van de Deelnemer.

Ronde 2: De succesvolle Deelnemers uit Ronde 1 nemen deel aan een landelijke Competitie die door de KDE-VM van het betreffende land wordt georganiseerd. Tijdens deze fase van de Competitie voeren Deelnemers theorie- en praktijktesten uit. De praktijktesten worden door een auditor geobserveerd en beoordeeld.
Het eindresultaat van de theorie- en praktijktest wordt door een jury bepaald.


PRIJZEN
Ronde 1: Online Competitie
De prijzen voor de eerste Ronde van de Competitie worden aangeboden door de KDE-VM in het land van de Deelnemer.

Ronde 2: Landelijke Competitie
De prijzen voor de tweede Ronde van de Competitie worden aangeboden door de KDE-VM in het land van de Deelnemer.

Prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld en zijn niet overdraagbaar.


GEGEVENSBESCHERMING
KDE zet zich in voor de privacy van gebruikers. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de voorbereiding en uitvoering van alle activiteiten met betrekking tot de wedstrijd. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming en de IT-beveiligings- en vertrouwelijkheidsregels van KDE.

KDE is de gegevensbeheerder en het Service Award-organisatieteam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens.

Alleen aangewezen KYOCERA-medewerkers hebben toegang tot uw gegevens.

Welke informatie verzamelt en verwerkt KDE en voor welk doel?

1. Registratie voor de wedstrijd, communicatie en organisatorische doeleinden. Naam, achternaam, nationaliteit, functie, bedrijfsnaam, contactgegevens (e-mailadres, zakelijk telefoonnummer), maaltijdvoorkeuren (samen met allergieën en intoleranties).In enkele gevallen vragen wij om Visa-informatie ten behoeve van de uitnodigingsbrief.

2. Prijsuitreiking, reisarrangement in geval van het winnen van een reis naar Japan en Vietnam / China. Thuisadres en privé-telefoonnummer indien verstrekt op vrijwillige basis.

3. Het uitvoeren van de competitie, prijsuitreiking, laatste prijsuitreiking, continu verbeteringsproces van deze competitie. Testscores en ranglijsten, naam, achternaam, nationaliteit, functie, bedrijfsnaam, contactgegevens (e-mailadres, zakelijk telefoonnummer)

Deelt KDE deze gegevens met andere partijen en met welk doel?

Deze gegevens worden gedeeld met KDE's dochterondernemingen in Europa en derde partijen met het doel de wedstrijd uit te voeren, de prijsuitreiking, de uiteindelijke prijsuitreiking en het voortdurende verbeteringsproces voor deze wedstrijd. Derden zijn reisbureaus voor reisarrangementen, de KDEU-SC-contractpartner (dealer) en het KYOCERA-hoofdkantoor in Japan voor het reisarrangement. Alle ontvangers van de gegevens zijn gebonden aan gegevensverwerkingsovereenkomsten in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

Hoe lang bewaart KDE de gegevens?

KDE bewaart de gegevens voor de duur van de planning en realisatie van de wedstrijd en de daaropvolgende prijsuitreikingen en reisgeschenken. Gegevens die niet langer nodig zijn voor de legitieme belangen van KDE, zoals gebruikersstatistieken en verificatie van geschiktheid voor de competitie, worden binnen een periode van drie maanden verwijderd

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt door KDE op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw persoonlijke gegevens worden niet langer verwerkt nadat u uw toestemming hebt ingetrokken, maar voorafgaande verwerking blijft rechtmatig.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien en te corrigeren, de verwerking van uw gegevens te beperken en, onder bepaalde voorwaarden, te vragen dat uw gegevens worden verwijderd. U kunt uw rechten uitoefenen door uw verzoek in te voeren op de officiële KDE-webpagina: https://www.kyoceradocumentsolutions.eu/en/footer/data-request.html
Als u nog vragen heeft, kunt u ook contact opnemen met de KDE BOG functionaris voor gegevensbescherming op datenschutz@deu.kyocera.com.


BELANGRIJK
Elke Deelnemer mag zich slechts eenmaal aanmelden.

KDE behoudt zich het recht voor de Competitie te annuleren aan het eind van elke ronde van de Competitie, zonder opgave van reden.


AANSPRAKELIJKHEID
KYOCERA Document Solutions Europe B.V is alleen aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid.

Met betrekking tot gewone werknemers blijft de aansprakelijkheid van KYOCERA Document Solutions Europe B.V. beperkt tot voorzienbare en typische schade aan eigendommen en bezittingen.

Inzake lichte nalatigheid blijft de aansprakelijkheid van KYOCERA Document Solutions Europe B.V. beperkt tot voorzienbare en typische schade aan eigendommen en bezittingen met betrekking tot wezenlijke niet-nakoming.

De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval van schending van leven, lichaam of gezondheid.


SCHENDING VAN REGELS
Deelnemers worden onmiddellijk uitgesloten van deelname aan de Competitie in geval van:
Als de prijzen al zijn uitgereikt, dient de Deelnemer de prijs terug te geven aan KDE en/of de KDE-VM.


SLOTBEPALING
Als een deel van de regels ongeldig of niet-uitvoerbaar wordt, is dit niet van invloed op de overige bepalingen. In dergelijke gevallen zijn alle partijen verplicht samen te werken en de ongeldige of onuitvoerbare bepaling te vervangen door een geldige of uitvoerbare bepaling. Deze dient het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk te naderen.

Op de Competitie en de daarbij behorende regels is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.